Terry Madison

С тъга в сърцата ви съобщаваме, че днес душата на обичната и скъпа за всички ни Тери Медисън се отправи на пътеществие в Царството Абха.

Още...

Новини

ДВЕСТА ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА БАХАУЛЛА

СВЕТОВЕН ДОМ НА СПРАВЕДЛИВОСТТА

Октомври 2017

До всички, честващи Славата на Бог

Скъпи многообични приятели,

Ние поддържаме следната благотворна истина: че народите по Земята никога не са забравяни от техния Бог. През всяка епоха в историята, тази непозната Реалност е отваряла портите на милостта към света с изпращането на Пратеник, натоварен с предоставянето на моралните и духовни стимули, нужни на човешките създания за сътрудничество и напредък. Много от имената на тези велики Светила са изгубени за човечеството. Някои обаче греят от летописите на миналото, като са революционизирали мисленето, отключили са запасите от знание и са вдъхновили възхода на цивилизации, а Техните имена продължават да се почитат и преславят. Всеки един от тези духовни и социални мечтатели, неопетнени огледала на добродетел, налагат учения и истини в отговор на неотложните нужди на епохата. И понеже светът сега се сблъсква все още с най-належащите предизвикателства, ние привестваме Бахаулла, роден преди двеста години, именно като такава Фигура – наистина като Този, Чийто учения ще водят към онова дългообещано време, когато цялото човечество ще заживее задружно в мир и единство.

От Своята ранна младост, Бахаулла е смятан от тези, които са Го познавали, за носещ отпечатъка на съдбата. Благословен с характера на светец и необикновена мъдрост, създавал впечатление, че е докоснат от милостта на небесната светлина. И все пак Той трябвало да издържи четиридесет години на страдание, включително и серия от изгнания и затваряне в затвор, по заповед на двама деспотични монарси, нападения за оскверняване на името Му и злепоставяне на Неговите последователи, насилие върху Неговата Личност, безсрамни опити за покушение върху Неговия живот – и всичко това от безграничната любов към човечеството, Той доброволно понася с радост и сдържаност, и със съчувствие към Своите мъчители. Дори конфискацията на всички Негови земни богатства Го оставят невъзмутим. Един очевидец би се учудил защо човек, Чиято любов към другите е била толкова абсолютна е трябвало да се превърне в мишена на такава вражда, при положение, че от друга страна Той е обект на всеобща възхвала и възхищение, прочут със Своята щедрост и високи идеали, и Който се е отказал от всякакво искане за политическа власт. За всеки запознат с модела на историята, със сигурност е несъмнена причината за Неговите несгоди. Появата на пророческа Фигура на света неизменно дава възход на ожесточена опозиция от страна на властимащите. Светлината на истината обаче не може бъде угасена. И така, в живота на тези съвършени Създания, човек намира саможертва, героизъм и като следствие – дела, олицетворяващи Техните слова. Същото е видно във всяка фаза от живота на Бахаулла. Въпреки всички трудности, Той никога не остава безмълвен, Неговите слова запазват завладяващото си качество – слова, изречени с глас на прозрение, поставяйки диагноза на болестите на света и предписващи лекарството; слова, носещи тежестта на справедливостта, предупреждаващи крале и управници за сили, които накрая ще ги пометат от троновете им; думи, които оставят човешката душа приповдигната, в страхопочитание и преобразена, решена да освободи себе си от тръните на собствения интерес; и думи, които са ясни, поразителни и категорични: „Това не е от Мен, а от Бог“. Нима рзглеждайки такъв живот човек не би попитал: ако това не е от Бог, от какво може да е?

Съвършените Учители, които през цялата история, са носели светлина на света, са оставили след себе си наследство от свещени слова. В словата, които са се изливали като река от перото на Бахаулла има дарове с огромна широта и възвишена същност. Нерядко, човек, който се среща с Неговото Откровение откликва първо на молитвите с изключителна красота, които удовлетворяват копнежа на душата, подобаващо да възхвалява своя Създател. Надълбоко в океана на Неговите слова са разкрити законите и моралните повели за освобождаване на човешкия дух от тиранията на светските инстинкти, недостойни за истинското му предназначение. Тук също намираме трайни идеали, в чиято светлина родителите могат да отгледат деца, не просто по тяхно собствено подобие, а с по-възвишени стремежи. Тук има и обяснения, които разкриват намесата на Божията ръка в историята на пътуването на човечеството през етапите на племена и нациии към по-висши форми на единство. Различните световни религии показват, че са израз на една основна истина, свързани една с друга с общ произход и с обща цел: да се преобразят вътрешният живот и външните условия на човечеството. Ученията на Бахаулла свидетелстват за благородството на човешкия дух. Обществото, което Той предвижда е общество, достойно за това благородство и основано на принципи, които го защитават и подсилват. Единството на човешкото семейсво Той поставя в ядрото на съвместния живот; Той непоклатимо утвърждава равнопоставеността на жените и мъжете. Той помирява, на пръв поглед, противоположните сили на нашата собствена епоха – науката и религията, единството и разнообразието, свободата и реда, човешките права и социалните задължения. И сред Неговите най-големи дарове е справедливостта, проявена в институциите, чиято грижа е прогреса и развитието на всички народи. По Своите собствени думи, Той е „изтрил от страниците на светата Божия Книга, всичко което е било причина за борба, омраза и злина сред децата на хората“ и, същевременно, „е положил съществените предпоставки на съгласие, разбирателство, на съвършено и трайно единство“. Не ще ли попита човек, какъв би бил подходящият отговор на такива дарове?

„Задължение на всеки търсещ е да се надигне и да се стреми да достигне до бреговете на този океан,“ заявява Бахаулла. Духовните учения, разкрити от последователни Пратеници през вековете намират израз в религиозни системи, които през времето са се слели с различни култури и са принизени от човека с догми. Но като погледнем навътре става ясно, че оригиналните учения са източник на всеобщи цености, посредством които различните народи са намерили обща кауза и са изваяли моралното съзнание на човечеството. В съвременото общество, репутацията на религията страда много и е разбираемо защо. Ако в името на религията, ненавистта и съперничеството са насърчени, по-добре е да сме без нея. Истинската религия, обаче се познава по своите плодове – нейната способност да вдъхновява, да преобразява, да обединява, да укрепва мира и благоденствието. Тя е в съзвучие с разумната мисъл. И тя е съществена за социалния напредък. Вярата на Бахаулла изгражда у човека и общността дисциплината на действие в светлината на размисъла и посредством него, постепенно се натрупват прозрения за ефективни начини на работа за благоденствие на обществото. Опити за социална промяна чрез политически интриги, разделение, злепоставяне на определени групи или явен конфликт се осъждат от Бахаулла, защото те увековечават циклите на борба, докато продължават да се избягват трайни решения. Той се бори за подходи от по-различен вид. Той призовава към добри дела, благи думи и правилно поведение; Той налага службата на другите и съвместното действие. Що се отнася до задачата за изграждане на световна цивилизация, основана на божествените учения, Той призовава всеки член на човешкия род. Не би ли попитал човек, като съзерцава широтата на Неговата визия, на каква основа човечеството реалистично ще изгради надежда за бъдещето, ако не на тази?

На всяка земя, тези които са били привлечени от посланието на Бахаулла и са се посветили на Неговата визия, систематично се учат как да дадат ход на Неговите учения. Множество младежи все повече осъзнават своята духовна самоличност и насочват своята енергия към напредъка на тяхното общество. Хора с разнообразни перспективи откриват как да заместят спора и налагането на власт с консултация и съвместно търсене на решения. От всеки род, религия, националност и класа, души се обединяват около виждането за човечеството, като един народ и за земята, като една страна. Мнозина, които са страдали дълго намират своя глас и стават поддръжници на тяхното лично развитие, умели и неудържими. От села, квартали, градчета и градове се издигат институции, общности и хора, посветили се на съвместната работа за появата на единен и проспериращ свят, който наистина заслужава да се нарече Божието царство на Земята. На двестагодишнината от появяването на Бахаулла, мнозина които са част от тази инициатива стигат до хората наоколо с обикновена покана: възползвайте се от тази възможност, за да откриете кой е бил Той и какво представя. Поставете на изпитание лекарството, което Той е предписал. Неговото проявление предлага сигурно доказателство, че човешкият род, заплашен от хиляди бедствия, не е бил изоставен. Когато толкова много добронамерени хора из целия свят, така дълго, са умолявали Бог за отговор на обградилите ги проблеми, в тяхната обща родина, толкова ли е учудващо, че Той е отговорил на молитвата им?

Подпис: Световен дом на справедливостта


Поздравления за бахайските общности по света

Поздравление на директора на Дирекция "Вероизповедания" към Министерския съвет - Емил Велинов