Новини

Институционални възможности

Институционални възможности за социална трансформация – ФУНДАЕК

С разрастването и разнообразяването на бахайските проекти за развитие организационните структури еволюират, за да се подсигури тяхната дългосрочна жизненост и да се посрещнат нарасналите нужди. Тези агенции систематично обучават човешки ресурси и направляват няколко линии на действие, за да идентифицират проблемите на местните общности и на цели региони чрез координирани действия. Съществуването в един регион на организация по развитие, посветена на напредъка на дадено население, осигурява хармонична рамка за различни типове действия. Създава се капацитет за оценка на социалните сили и условия, за построяване на визия за бъдещето, за оценка на ресурсите и за развиване на добре дефинирани стратегии. Докато организацията систематизира натрупаните познания чрез действия и размисъл в различни области, се разгръща процесът на учене, който е предварително условие за обмислена промяна. Пример за този тип организация е ФУНДАЕК – Фондация за прилагане и преподаване на науките (Fundacion para la Aplicacion y Ensenanza de las Ciencias / FUNDAEC – Foundation for the Application and Teaching of the Sciences).

col--fundaec2.jpg

ФУНДАЕК предлага няколко пред- и пост-дипломни програми на студенти от много краища на Латинска Америка.

ФУНДАЕК беше създадена в Колумбия през 1974 г. Тя се ръководи от две ключови концепции – първо, че за да тръгне едно население по своя собствен път на развитие, трябва да има институции и структури, които да принадлежат на хората; второ, ако искаме хората да поемат в ръцете си своето развитие, те трябва да бъдат ангажирани със систематичен учебен процес. С цел да приведе тези принципи в действие, ФУНДАЕК създаде Университета за интегрално развитие (Universidad para el Desarollo Integral / University for Integral Development) – рамка, в която процесите на учене вътре в дадено населено място могат да бъдат задвижени. Тези процеси включват търсенето на алтернативни системи на производство, създаването на жизнени системи на формално образование и укрепването на местните икономики.

Най-видима сред резултатите на този учебен процес е програмата, която сега се прилага в няколко други страни от Латинска Америка. След години на изследвания и действия за адресиране на нуждите на младежта от селските райони, ФУНДАЕК е развила алтернативна система на гимназиално образование, наричана съкратено САТ ( Sistema de Aprendizaje Tutorial / SAT - System of Tutorial Learning) и съответстваща учебна програма на университетско ниво за обучение на преподаватели. Програмата САТ с нейния акцент върху приложението на научния капацитет към съответния местен контекст, достига до 30 000 студенти само в Колумбия. Централна грижа на учебната програма е интеграция на знанията. Даден учебен модул, фокусиран върху развитието на една конкретна способност, се позовава на материал от няколко академични дисциплини, като в същото време хармонично втъкава елементи на знание за социалната и духовната реалност в съдържанието на курса. Теорията се изучава в контекста на практиката, а студентите се насърчават да вземат предвид практическите последствия от това, което изучават – за подобряване на техния собствен живот и на общественото благоденствие.

Освен своите собствени изследвания и действия сред населението, което тя обслужва пряко, ФУНДАЕК е развила и капацитета – с помощта на следдипломна програма, наречена “Образование за развитие” - който дава възможност на други организации да приложат методите на Университета за интегрално развитие (Universidad para el Desarollo Integral) към техните програми и проекти – ефективно да насърчава мотивацията на хората и желанието им да поемат отговорност за своето собствено развитие; да изградят местни институции, които са от жизненоважно значение, ако не искаме селските общности да бъдат изличени или асимилирани от процеса на глобализация; да се постави силата на науката в ръцете на селските хора, така че те да станат главни действащи лица в колективното начинание за прилагане на ново познание; и да се обединят системите на познание на науката и религията при проучването и реалността и трансформацията на обществото.