Новини

Писанията на Бахаулла
illumination

И тъй като не може да има нишка на пряко общуване между единствения истински Бог и Неговото творение, понеже не може да има никакво сходство между преходното и Вечния, между сътвореното и Абсолюта, Той се разпореди във всяка епоха и откровение да се проявява в покоите на земята и небесата по една чиста и неопетнена Душа.
—  БАХАУЛЛА

illumination

Както Библията за еврейския народ, Новият завет за християнския свят или Корана за мюсюлманската общност, така и събраните Писания на Бахаулла се почитат от бахаите като Словото на Бог – и те формират основата на Бахайската вяра.

Обемът Писания, завещани ни от Бахаулла, далеч надвишава откровенията на Божиите посланици от минали времена. Самият Бахаулла споменава, че всички Негови писания, събрани заедно и подвързани в книги, биха надвишили сто тома.

Тези писания се характеризират с богат диапазон от теми и стилове. Бахаулла пише както на арабски, така и на персийски език, демонстрирайки великолепно владеене и на двата езика.

Някои произведения говорят с езика на Бог, в проза - възвишена и красива. Други са преки изявления по въпросите за морала и етиката. Трети са мистични и поетични произведения. Четвърти представляват писма до отделни личности, известни като послания. Много от тях все още не са преведени. Основните трудове на Бахаулла обаче са преведени на повечето от главните световни езици, а избрани откъси от произведенията Му на повече от 800 езика.

Сърцевината на етичните учения на Бахаулла може да се намери в една малка книжка със заглавие “Съкровените слова” – сборник от афоризми, разкрит през най-ранните дни на Неговата мисия. Самият Бахаулла описва този Свой сборник като сърцевината на духовното ръководство, съдържащо се в последователните Божии откровения.

early_aqdas_4217-150.jpg Основното изложение на същността на учението на Бахаулла намираме в книгата “Кетаб-е-Икан” (“Книга на увереността”). Излагайки цялостната панорама на Божествената цел през вековете, този труд се занимава с големите въпроси, които винаги са съставлявали сърцевината на религиозния живот – Бог, човешката природа, смисълът на живота и ролята на Божественото откровение.

Сред най-известните мистични писания на Бахаулла е книгата “Седемте долини”. На поетичен език, тази мистична творба проследява етапите в пътешествието на душата към обединение със своя Създател.

Най-изтъкната сред творбите на Бахаулла е “Кетаб-е-Акдас” – Книгата-майка на Бахайското откровение и главен източник на законите и институциите, разкрити от Бахаулла за Световния ред, предсказан от Него.

Процесът на превеждане на Светите писания продължава и до днес. Стандартът на преводите на английски език бива установен от Шоги Ефенди, който ръководи Бахайската общност от 1921 г. до 1957 г. Получил образованието си в Оксфордския университет, неговите преводи отразяват не само великолепното му владеене на английски език, но и едно авторитетно тълкувание на значението на свещените текстове.

Поемайки предизвикателството да намери стил на английски език, който вярно да предава възвишения и емоционален характер на арабския и на персийския език, използвани от Бахаулла в оригинала, Шоги Ефенди ползва стил на английски език, сходен с този на Библията на Крал Джеймс. В съгласие с този стил, той избира личното местоимение за мъжки род при позоваване на Бог – въпреки, че от ученията на Бахаулла става ясно, че Нашият създател не е същество нито от мъжки, нито от женски пол. Шоги Ефенди използва широко и диакритични знаци като ръководство към произнасянето на арабските и персийските имена – практика, която и днес се прилага навсякъде сред бахайските общности.

В резултат възниква стил, който играе ролята на мост между съвременния английски език и стила на Бахаулла на арабски и персийски език. Затова английските преводи на Шоги Ефенди, а не арабския или персийския оригинал, служат като основа за преводите на други западноевропейски езици.