Новини

Заветът

Бахаите вярват, че отличителното единство на Бахайската вяра идва от едно обещание на Бога към човечеството, което ни уверява в Неговото непрестанно ръководство след Възнесението на Бахаулла. Това обещание се нарича Заветът.

Идеята за завет между човека и Бога е разбира се позната на последователите на много религии. Евреите вярват, че Бог е влязъл в завет с тях, обещавайки да ги води, докато те следват Неговите закони. Християните също смятат, че Исус е влязъл в Нов завет със Своите последователи.

За бахаите Заветът, оставен от Бахаулла, представлява подновяване на обещанието за Божествено напътствие и система, която подсигурява Неговото продължение. Конкретно Заветът може да бъде разбиран като синоним на линията на ръководство след Бахаулла, както е изложено в Свещените писания на Вярата. Тази линия на ръководство върви от Бахаулла до Неговия син, Абдул Баха, след това от Абдул Баха до Неговия внук – Шоги Ефенди, и до Световния дом на справедливостта.

Да бъдеш верен на Завета на Бахаулла, означава да се подчиняваш на Бахаулла като Божи пратеник, да приемеш авторитета на Неговите назначени наследници и да се придържаш към правилата, очертани от Него за напредъка на Неговата вяра. Да нарушиш Завета, е равностойно на това, да отхвърлиш или умишлено да се опиташ да узурпираш или подкопаеш авторитета, установен от Бахаулла, като същевременно твърдиш, че си бахай. Такива действия представляват атака срещу единството на Вярата – нейната отличителна характеристика.

Всеки, който системно демонстрира такова поведение, се превръща в нарушител на Завета и му се отказва достъп до Бахайската общност. Такъв човек може да бъде приет отново в общността, ако искрено се разкае.

Морални недостатъци като неспазване на Бахайските стандарти на поведение не представляват нарушаване на Завета.