Новини

Развитие на способности за служба на обществото

Развитие на способности за служба на обществото

Сравнително нова характеристика на Бахайската система е развитието на поредица от национални и регионални учебни школи, които целят увеличаването на капацитета на Бахайската общност да служи на обществото като цяло.

Обичайно използвайки метода на дистанционно обучение, чрез изпращането на обучаващи на местно ниво, тези школи са изградени да помогнат на членовете на Бахайската общност и на други заинтересовани личности да придобият типа знания и умения, които са необходими за подпомагане на разцъфтяването на мирната и просперираща световна цивилизация, описвана в Бахайските писания.

През последните години се наблюдава умножаване на други бахайски агенции и асоциации, посветени на специални области на интереси в рамките на Бахайската общност. Тези въпроси обхващат диапазона от професионални асоциации, като European Baha'i Business Forum (Европейският Бахайски бизнес форум) и Baha'i Justice Society (Бахайското общество за справедливост), до академични групи като Association for Baha'i Studies (Асоциацията за бахайски изследвания) и нейните различни клонове по света, до спонсорирани от бахаи неправителствени организации, занимаващи се със социално-икономическо развитие, като Health for Humanity (Здраве за Човечеството) или International Environment Forum (Международният форум по въпросите на околната среда). Някои от тези организации се спонсорират от националните духовни съвети; други са организирани от асоциации на индивидуални бахаи.

Същевременно в  бахайските общности по цял свят се обръща голямо внимание на четири типа дейности, които са се оказали особено ефективни. Чрез тях се цели духовното разбуждане, укрепване и развитие на отделните личности, които от своя страна оказват въздействие върху общността и обществото като цяло. Успоредно с това, хората придобиват специфични умения и разбирания, които им помагат в личния, професионалния и обществения живот. Тези дейности включват: провеждане на занимания с деца, работа с юноши, организирането на молитвени срещи и провеждането на учебни кръгове за съвместно учене, водещи до преобразяване на личността и обществото.

childrens_classes.jpg

Заниманията с деца (детските учебни класове) наблягат върху развиването на способности, умения и навици  у децата да разсъж­дават върху ду­ховните закони и да ги прилагат в живота си като личности и членове на обществото. Те са отворени за всички желаещи, независимо от произхода или религиозната им принадлежност.

Програмите са разработени с разбирането, че отговорността за цялостното образование на подрастващото поколение е в ръцете както на родителите, така и на общността. Световният дом на справедливостта казва в свое послание от април 2000 г. следното: „Децата са най-скъпо­ценното богатство, което една общност може да притежава, защото в тях са положени обещанието и гаран­цията на бъдещето. В тях е заложен зародишът на характера на бъдещото общество, който в голяма степен се оформя от онова, което възрастните, които изграждат тази общност, правят или не успяват да направят по отношение на децата. Те са доверие, дълг и отговорност, които никоя общност не може да пренебрегне безнаказано.”

Детска игра

Програмата за работа с юношите (12 до 15 годишните), цели да обърне внимание на техните специфични нужди, които не винаги са забелязвани. Това е възрастта, през която младите хора преминават през множество промени и започват да търсят своя път в живота. Тази образователна програма им дава възможност да развият истинските си способности и заложби като членове на обществото, да се замислят върху правенето на морални избори и върху това как биха могли да бъдат в служба на своите местни общности и човечеството като цяло. Тя се използва успешно в много страни по всички континенти на света. Ефективна е при духовното и интелектуалното укрепване и развитие на юношите от най-различни места и среди. Тя ги учи да размишляват и да прилагат в ежедневни ситуации фундаментални духовни и морални принципи, което би им помогнало да се противопоставят на многото негативни влияния около тях и да изберат за себе си един градивен и творчески път в живота. Същевременно с това им помага да подобрят своите речникови, езикови, математически и други академични умения.

Въпреки, че няма ясно формулирано религиозно съдържание, програмата е вдъхновена  от основните духовни и морални принципи, на които  ни учат всички религии, като например важността да се развиват качества като благонадеждност, щедрост, справедливост и смелост. Тази програма е разработена от Международната бахайска общност и се предлага като служба на всички хора по света.

Още: Развитие и напредък на обществото чрез социална дейност

 

devotional.jpg

Срещите, посветени на молитва и медитация, осигуряват на участниците, независимо от религията, която изповядват, възможност да открият своята духовна същност и да започнат да практикуват духовните дадености, вътрешно присъщи на човешката душа. Молитвата е „събеседване с Бога”; тя е като стълба, спусната между небесата и земята. В чистия си вид молитвата ни помага да се извисим и да достигнем Божието присъствие. Тя развива способността ни да се наслаждаваме на духовните дарове и да изживяваме истинско щастие. Тя е храна за душата.

Хората все повече забравят истинския смисъл на молитвата и знанието как да се молят, заменяйки го с празни и безсмислени ритуали.

В Бахайската вяра няма духовенство и бахаите по целия свят поемат сами отговорността за своя духовен живот. Те канят свои близки и приятели от всякакъв религиозен произход  и заедно се потапят във възвишената атмосфера на взаимна обич и връзка с Божието съзидателно слово, като казват молитви и четат откъси от различни Свещени Писания. Казването на молитви е съществен централен елемент във всички религиозни практики и срещите, които бахаите организират по домовете си или в различни центрове, наблягат на универсалната природа на молитвата.

 

Учебните кръгове представляват срещи за съвместно изучаване на Светите писания и за личностно развитие на група участници. Според Бахайските учения процесът на развитие, усъвършенстване и реализиране на отделния човек е тясно свързан с фокусирането на неговата енергия върху напредъка на човечеството и служенето на общността и обществото като цяло. Поради това бахаите са активно ангажирани с придобиване на знания, умения, способности и духовни прозрения, които да им помагат да се превърнат в ефективни и дейни личности, допринасящи за собствената им трансформация и за трансформацията на хората около тях и на обществото. Така например участниците се учат как да преподават добродетели и нравствени ценности на децата, да се включват в социални проекти и дейности, да помагат в усъвършенстването и разгръщането на способностите на другите и заедно да работят върху нуждите на обществото от единство и справедливост.  И всички хора са добре дошли на тези учебни срещи, независимо от идеите и вярванията им.