Новини

Бахаите
illumination

Вашият Господ, Всемилостивият, таи в сърцето си желанието да види цялата човешка раса като една душа и едно тяло.
—  БАХАУЛЛА

illumination

Основана преди век и половина, Бахайската религия днес e сред най-бързо разрастващите се световни религии. С повече от пет милиона последователи, намиращи се сред всеки народ на света, тя е втората най-широко разпространена Вяра, надминаваща в своя географски обхват всички други религиозни общности освен християнството. Бахаи живеят в над 100 000 населени места в света – това е едно разрастване, активно ангажирано с идеала за световно гражданство.

ГЛОБАЛНИЯТ ОБХВАТ на Бахайската вяра е отразен в състава на нейните привърженици. Като един мини макет на човешката раса, бахаите живеят сред всеки народ, етническа група, култура, професионална област и социално-икономическа прослойка. Над 2100 различни етнически и племенни групи са представени в глобалната световна общност.

В качеството си на единна общност, свободна от разцепление и фракции, Бахайската вяра очевидно представлява най-разнообразната организирана общност на хора по света.

Основател на тази Вяра е Бахаулла – персийски благородник от Техеран, кой-то в средата на деветнадесети век изоставя аристократичния си начин на живот и изправен пред жестоки преследвания и лишения, разкрива на човечеството потресаващо ново послание за мир и единство.

Бахаулла твърди, че е нов и независим Божи пратеник. Животът, делото и влиянието Му навяват сходства с тези на Авраам, Кришна, Мойсей, Зороастър, Буда, Исус Христос и Пророка Мохамед. Бахаите възприемат Бахаулла като последния от тази верига Божествени пратеници.

Основното послание на Бахаулла е за единството. Той казва, че има само един Бог, една човешка раса и че всички световни религии представляват етапи в разкриването на Божията воля и цел за човечеството. В този ден човешката общност е достигнала своята колективна зрялост. Както е предсказано в Светите писания на всички световни религии, дошло е времето за обединение на всички народи по света в едно мирно и сплотено глобално общество. “Земята е една страна, а всички хора – нейни граждани”, пише Бахаулла.

Най-млада сред тези независими световни религии, Вярата на Бахаулла се откроява от другите религии по няколко признака. Тя притежава уникална система за глобална администрация със свободно избрани управителни съвети в близо 10 000 населени места.

06a_mongolia_opt.jpeg

Бахаите по цял свят се стремят да създадат нова и мирна световна цивилизация. Те работят за осъществяването на тази цел чрез индивидуална и обществена трансформация, включително спонсориране на многобройни малки социално-икономически проекти на местно ниво, като този малък градинарски проект в Ерденбулган, Монголия.

Тя има отличителен подход към съвременните социални проблеми. Свещените писания на Вярата и разнообразните дейности на нейните последователи разглеждат всяка важна съвременна тенденция - от новото мислене за културното многообразие и опазването на околната среда, до децентрализацията при вземането на решения; от възобновения интерес към семейния живот и моралните ценности до призивите за социална и икономическа справедливост в свят, който бързо се превръща в една глобална общност.

Най-забележителното постижение на Вярата до този момент обаче е нейното единство. За разлика от всяка друга религия – без да споменаваме повечето обществени и политически движения – Бахайската общност успешно е устояла на винаги присъстващите подбуди за разделение на секти и подгрупи. Тя е запазила своето единство въпреки бурната си история.

В годините след кончината на Бахаулла процесът на глобално обединение, към който Той призовава, значително е напреднал. В течение на историческия процес традиционните бариери по признак на раса, класа, вероизповедание и националност постепенно падат. Бахаулла предсказва, че вече задвижените сили ще доведат до раждането на всеобща световна цивилизация. Главното предизвикателство пред хората по света е да приемат факта на своето единство и да подпомогнат създаването на този нов свят.

За да процъфти едно световно общество според Бахаулла, то трябва да се изгради върху няколко основни принципа, сред които са изкореняването на всякакви предразсъдъци, пълно равноправие на половете, признание на същностното единство на всички велики световни религии, премахването на крайностите на бедност и богатство, всеобщо образование, хармония между религия и наука, устойчив баланс на природа и технологии, както и създаване на световна федерална система, основаваща се на колективната сигурност и единството на човечеството.

Бахаите в цял свят изразяват своята ангажираност към тези принципи чрез индивидуална и обществена трансформация, което включва и многобройните социално-икономически проекти в малък мащаб, които бахайските общности развиват напоследък.

Чрез изграждането на единна мрежа от местни, национални и международни управителни съвети, последователите на Бахаулла създадоха широкообхватна и разнородна световна общност със свой характерен начин на живот и дейност, която предлага окуражаващ модел на сътрудничество, хармония и социална активност. В свят, така разединен поради своите идеологии, това само по себе си е забележително постижение.

Материалът, който ви предлагаме, е опит да се разкаже тази история.