Новини

Социално и морално учение
illumination

Имай чисто, добро и лъчезарно сърце, за да бъде твое вечното, непреходно, безкрайно и древно царство.
—  БАХАУЛЛА

illumination

ЕДНО ОТ изключителните качества на Писанията на Бахаулла е степента, до която те точно предсказват последствията и промените, които са ангажирали човечеството през двадесети и началото на двадесет и първи век.

08-cambodia.jpg

Една често срещана дейност в бахайските общности са детските класове за морално и духовно образование. Тук е показан детски урок в Пном Пен, Камбоджа.

От равноправието на жените до расовата справедливост, от бурното развитие на научното знание и информация до динамичните процеси, превърнали нашата планета в едно "глобално село", темите от централно значение за съвременния свят са били пророчески предсказани и задълбочено разгледани от Основателя на Бахайската вяра. Визията на Бахаулла за обновление докосва всички аспекти на живота – от личния морал до икономиката и управлението; от развитието на общностите до религиозната практика.

Централната тема в социалното учение на Бахаулла е, че човечеството е една обща раса и че е дошъл денят за нейното обединение в единно световно общество.

Признаването на нашето същинско единство според Бахайските писания води до редица прогресивни социални принципи и идеали, които бахаите се стремят да разпространяват по света.

Тези жизненоважни социални принципи включват изкореняването на всички форми на предразсъдъци, установяването на пълно равенство между половете, признаване на същинското единство на великите световни религии, елиминиране на крайностите в бедност и богатство, осигуряване на всеобщо образование, насърчаване на висок стандарт на личностно поведение, признаване на хармонията между наука и религия, преследване на устойчив баланс между природа и технологии и изграждането на световна федерална система, основана на колективна сигурност.

Когато анализираме до каква степен тези принципи отговарят на социалните проблеми – от расовите взаимоотношения до икономическата справедливост, които задвижваха най-динамичните процеси на двадесети век, става ясно, че никога не е имало футурист, аналитик или пророк, чиято визия толкова точно да е предвидила критичните моменти в социалната действителност.

От епохата на своето обявяване ученията на Бахаулла не само че не са загубили своята актуалност, но вече доминират в колективния живот на човечеството през двадесет и първи век.

ТЕМАТА Е ЕДИНСТВО

Прогресивният подход на Бахайската вяра към човешкото общество произлиза от акцента на Бахаулла върху единството. Всъщност, ако човек желае да характеризира Неговите учения с една дума, тази дума би била “единство”.

Навсякъде из своите Писания Бахаулла подчертава важността и реалността на единството и обединението. Първо, Бог е един. Всички велики световни религии също представляват едно. Те са откликът на човечеството на Божията воля за неговото развитие, превъплътена в поредица от Божествени посланици. Това разбиране на общия произход и цел на великите ре-лигии лежи в сърцевината на концепцията за единство в ученията на Бахаулла. От тази фундаментална концепция за божествено и религиозно единство произлизат останалите принципи. Бахаулла учи, че всички човешки същества са създания на един Бог и представляват един народ. Разликите, основани на расов, национален, класов или етнически признак, са ефимерни, когато биват разглеждани в този контекст. По аналогичен принцип, всякакви идеи за племенно, регионално или национално превъзходство се отхвърлят в Бахайската вяра.

Говорейки чрез Бахаулла, Божият глас призовава: “Не знаете ли защо ви създадохме от един и същи прах? За да не се големее никой над другите. Помнете винаги в сърцата си как бяхте създадени. След като сме ви създали всички от едно и също вещество, ваш дълг е да бъдете сякаш сте една душа, да вървите в една и съща крачка, да се храните с една и съща уста и да живеете в една и съща земя, така че от най-съкровената ви същност, чрез вашите дела и действия да се проявят знаците на единството и сърцевината на себеотрицанието.”

ЕДИНСТВО НА ЧОВЕЧЕСТВОТО

illumination

Благоденствието на човечеството, неговият мир и сигурност са непостижими, докато не се установи крепко неговото единство.
—  БАХАУЛЛА

illumination

Идеята, че човечеството е една раса формира основата за другите принципи на социална справедливост в Бахайската вяра. Бахаулла заклеймява расовите и етническите предразсъдъци, призовавайки “Затворете очите си за расовите разлики и отворете обятията си за всички в светлината на единството.”

Бахаулла категорично провъзгласява и равнопоставеността на половете – по време, когато женското движение едва започва битката си за правото на жените да гласуват на Запад, а в Средния изток подобни идеи все още били нечувани. Така Бахаулла става първият Основател на световна религия, който изрично провъзгласява пълната равнопоставеност между жените и мъжете.

Всъщност момичетата трябва да са с предимство при получаване на образование, ако поради стечение на обстоятелствата семейството или обществото не може да си позволи да образова децата си равностойно. “Докато равенството между мъжете и жените не бъде напълно установено и постигнато, най-високото социално развитие на човечеството не е възможно”, заявяват Бахайските свещени писания.

Този призив за равностойно отношение не отрича естествените разлики между половете. Бахаулла подчертава важността на майчинството, бащинството и семейния живот. Предизвикателството, което стои пред обществото, е да даде възможност на жените да участват като равнопоставени във всяка сфера на човешкото начинание – било то научно, икономическо или политическо – като в същото време позволява на жените да изпълняват своята жизненоважна роля на майки и първи възпитателки на своите деца.

Темата на Бахаулла за единството присъства и в призива за икономическа справедливост. Обръщайки се към “богатите на земята” Бахаулла пише: “Бедните сред вас са Моето доверие. Пазете тези, които съм ви поверил и не мислете само за собственото си удобство.” Бахайските писания призовават както към доброволно споделяне на богатствата, така и за правителствени мерки като “изравняването и разпределението” на прекомерното богатство, така че огромната бездна между богати и бедни да бъде премахната. Бахаулла предписва и конкретни мерки — разпределението на печалбата и издигането на работата в акт на богослужение — за поощряване на общото икономическо благосъстояние сред всички класи.

Образованието се смята за особено важно като ключ към разкриването на огромния потенциал на човечеството за прогрес, напредък и благоденствие. “Гледайте на човека като на мина, богата на скъпоценности с неизмерима стойност”, пише Бахаулла. ”Но само образованието може да накара тази мина да открие богатствата си и да позволи на човечеството да се възползва от тях.”

Образованието трябва да бъде всеобщо и да включва позитивни духовни ценности и морално съзнание. Бахаите си представят едно бъдеще, в което дори “елементарното образование” ще включва повече от рутинно запаметяване и преподаването на определени умения. На учениците трябва да се дават умения за анализиране на обществените условия и изисквания да вземат участие в планирането на дейностите на общността и сами да изследват истината. Единството на човечеството е жизненоважен елемент на всяка бахайска учебна програма.

НАУКА И РЕЛИГИЯ

Темата за единството се появява и в ученията на Бахаулла за науката. Неговите Писания представят науката и религията като двете най-важни направления за напредъка на цивилизацията, с различни и въпреки това хармонични подходи към възприемането на реалността. Тези два пътя са в основата си съвместими и взаимно подпомагащи се.

Научният метод е инструментът на човечеството за разбиране на материалната реалност на вселената. Той може да опише строежа на ядрото на атома или молекулярната структура на ДНК. Той е ключът към откриването и разработването на нови технологии. Науката не може обаче да ни даде напътствия как да използваме това познание – истина, доказана от извращенията в прилагането на науката и технологиите през изминалия век, демонстрирани в най-лоша светлина чрез разрушителната мощ на атомната бомба и другите оръжия за масово унищожение.

Бахаите вярват, че само в Божието откровение човечеството може да намери система от ценности, която поставя научното развитие в подходящия контекст. Религията предлага отговори на въпросите за морала, за смисъла на човешкото съществуване и нашите взаимоотношения с Бог – въпроси, към които науката не предлага подход.

В същото време бахаите вярват, че религия, която пренебрегва модерните научни истини, поема риска да попадне в капана на фанатизма. Единствено чрез признаването на хармоничното и взаимно допълващо се естество на науката и религията е възможно човечеството безопасно да се придвижи напред.

Независимото проучване на истината, било то научно или религиозно, силно се насърчава в Бахайските писания. Отделната личност трябва да се стреми, казва Бахаулла, да се освободи от предразсъдъци, предубеждения и сляпо подчинение на традицията или традиционните авторитети. Консултацията е жизненоважен инструмент за откриване на истината (Вж. статия за консултацията по-нататък).

Бахаулла призовава също така приемането на един универсален допълнителен език като средство за насърчаване на единството. “Наближава денят, когато всички народи по света ще са приели един общ език и една обща азбука”, пише Той. “Когато това бъде постигнато, в който и град да отиде човек на пътешествие, ще чувства, че все едно е посетил собствения си дом”. Терминът “допълнителен” е многозначителен - повелята на Бахаулла не е легитимиране на културната шаблонност. Напротив, Бахайските учения ценят и поощряват културното разнообразие.

Когато Бахаулла провъзгласява тези принципи преди повече от сто години, те са изглеждали като радикална социална програма. Фактът, че те не само са оцелели през годините, но и придобиват все по-широка популярност и признание, свидетелства за висотата на прозрението, което ги е разкрило.

Моралният кодекс на Бахаулла за индивида и предписаният от Него модел за брак и семеен живот са в съзвучие с реалните нужди на съвременното общество. Както социалните принципи, така и законите на Бахаулла за индивидуалния морал и семейната структура целят поощряване на единството и добруването на обществото като цяло. “Тези, които Бог е надарил с проникновение, веднага ще разберат, че Божиите заръки представляват най-висшето средство за поддържане на реда в света и сигурността на народите”, пише Бахаулла.

Тъкмо това проникновение - че стандартите на социална справедливост и индивидуално поведение, очертани от Бахаулла предлагат интегриран и отличаващ се подход към привидно неразрешимите проблеми на човечеството днес – лежи в основата на реалния оптимизъм на Световната бахайска общност. Независимо дали става въпрос за ерозията на околната среда, за социалния тумор на расизма или за деградацията на семейната структура, бахаите твърдо вярват, че Писанията на Бахаулла съдържат отговорите. Техният стремеж е да споделят идеите на своя Учител със света.