Новини

Духовно учение
illumination

Каквото задължение Си предписал на своите слуги ... е само символ на Твоята милост към тях, за да могат те да се въздигнат до състоянието, благоволено на най-съкровената им същност, състоянието на познание за самите себе си.
—  БАХАУЛЛА

illumination

ИМА САМО ЕДИН БОГ, Създателят на Вселената. През цялата история Бог се е разкривал на хората чрез поредица от Божествени пратеници – всеки от които е основал велика световна религия. Сред тези пратеници са били Авраам, Кришна, Зороастър, Моисей, Буда, Исус Христос и Пророка Мохамед.

Тази последователност от Божествени учители отразява единния исторически “Божи план” за образоване на човечеството по отношение на неговия Създател и за култивирането на духовните, интелектуалните и моралните способности на човешката раса. Целта е да се подготви пътят за една обединена, глобална и вечно развиваща се цивилизация. Познанието на Божията воля за човечеството в съвременната епоха е било разкрито едва преди сто години от Бахаулла, който е последният в поредицата Божии пратеници.

Това е есенцията на учението на Бахаулла за същността на религията и човешката природа. Бахаите често изразяват тези вярвания просто като говорят за Божието единство, единството на религиите и единството на човечеството. Единството винаги е било основен мотив в Бахайската вяра, като от теологическа гледна точка то се проявява в разбирането, че Бог има единен план за цялото човечество.

Съчетано с тези идеи, е разбирането, че човешката природа е духовна в своята същност. Въпреки че човешките същества живеят на земята в материална обвивка, вътрешната самоличност на всеки човек се определя от една невидима, рационална и вечна душа.

Душата оживява тялото и отличава човешките същества от животните. Тя расте и се развива единствено чрез взаимовръзката на отделната личност с Бог, чрез посредничеството на Божиите пратеници. Това взаимоотношение с Бог се подхранва чрез молитва, познание на свещените текстове, разкрити от тези учители, любов към Бог, морална самодисциплина и служба на човечеството. Този процес осмисля човешкия живот.

Култивирането на духовната страна на човешкия живот носи многобройни облаги. Личността непрекъснато развива вродените качества, които лежат в основата на човешкото щастие и социален прогрес. Сред тези качества са вяра, смелост, любов, състрадание, благонадеждност и смирение. С постепенното проявление на тези духовни атрибути обществото като цяло напредва.

35_heaven.jpg

Духовното развитие поставя индивидуалната воля в съзвучие с Божията и подготвя човешката душа за идния живот. Душата продължава своето съществуване след смъртта на тялото, поемайки едно духовно пътешествие към Бог през много светове или нива на съществуване. Напредъкът в това пътешествие, ако използваме традиционната терминология, се оприличава на “рая”. Ако душата откаже да се развива, тя остава отдалечена от Бог. Това, в традиционната християнска и мюсюлманска теология, се нарича “ад”.

Появяването на всеки нов Пратеник отбелязва повратна точка в колективното човешко развитие. Всеки от тези учители освобождава свеж духовен заряд, стимулиращ личностното обновяване и социалния напредък. Откровението на Бахаулла и духовният импулс, който го придружава, са особено значими, защото съвпадат със съзряването на човешката раса.

Бахаулла учи, че в нашето съвремие човечеството като цяло навлиза в нов етап от своето колективно развитие, точно както младежите от пубертета преминават в зрелостта. Стават възможни нови висоти на постижения, а глобални начинания, които някога са били считани за невъзможни, сега могат да бъдат постигнати. Такива стремления включват установяването на световен мир, развитието на всеобща со- циална справедливост и насърчаването на хармония и баланс между технология, развитие, човешки ценности и защита на околната среда.

НЕПОЗНАВАЕМАТА СЪЩНОСТ

Най-добрата стартова точка за обяснение на Бахайската гледна точка относно взаимовръзката между Бог, религия и човечество е Бахайската концепция за Бог. Тази концепция започва с разбирането, че Бог е създател на Вселената и неин абсолютен Владетел. Неговата природа е безкрайна, неограничена и всемогъща. Затова е невъзможно за смъртния човек, с неговите ограничени интелектуални способности, директно да разбере Божествената същност, Божиите мотиви или начина, по който Той действа.

Въпреки че е непознаваем в Своята същност, Бог е избрал да се открие пред човечеството чрез поредица от Божии пратеници.

unity_religions.jpg

Тези Пратеници са били единственият начин да се опознае Бог и сред тях се нареждат Основателите на великите световни религии – Моисей, Кришна, Зороастър, Буда, Христос и Мохамед. Бахаите включват и други пророци в тази група като Ной и Авраам.

Пратениците, по думите на Бахаулла, са “Божии проявления”. Тези Божии проявления са съвършените огледала на Божиите качества и съвършенство и представляват чисти проводници за предаването на Божията воля за човечеството.

Тази идея – че Бог изпраща поредица от Посланици, които да образоват човечеството – се нарича “Прогресивно откровение”. Аналогичен е процесът на получаване на образование. Точно както децата започват с прости идеи в началните класове и постепенно им се дават все по-комплексни знания с придвижването им през гимназията и университета, така и човечеството е било образовано от поредица от Проявления. Във всяка епоха ученията на Божите пратеници са били не според тяхното собствено познание, а според нивото на нашата колективна зрялост.

ДВОЙСТВЕНА ПРИРОДА

Божиите проявления имат двойствена природа. От една страна, Те са Божествени същества, отразяващи по съвършен начин Божията воля. От друга страна, Те са хора, преминаващи през раждане, болест, страдание и смърт. Те имат отличителна физическа идентичност и се обръщат към човечеството в конкретна историческа епоха. Тези разлики пораждат културни различия между религиите, които поня-кога прикриват тяхното същностно единство.

“Всеки Пророк, Когото Всемогъщият и Несравним създател е пожелал да изпрати на народите на земята, е бил натоварен с Послание и вдъхновен да действа по начин, който най-добре да съответства на изискванията на епохата, в която е бил проявен”, казва Бахаулла.

В основата си обаче духовното послание на Божиите пратеници е едно и също. Всеки от тях е подчертавал важността на любовта към Бога, подчинението на Неговата воля и любов към човечеството. Въпреки че конкретните думи се различават, всеки от пророците е проповядвал “златното правило” – че хората трябва да се отнасят към другите, както биха желали да се отнасят към самите тях.

“Бъдете уверени, че същността на всички Божии пророци е една и съща”, пише Бахаулла. “Тяхното единство е абсолютно. Бог, Създателят, казва: Няма абсолютно никаква разлика между Носителите на Моето послание...”

Божиите проявления предават волята на Създателя за човечеството чрез процеса на Божествено откровение. Този процес на откровение е бил записан във великите свещени книги на света – от Тората до Корана, сред които са и свещените писания на индуси, будисти, християни и зороастрийци. Тези писания представляват човешките записи на проявеното Божие слово.

Бахаулла казва, че Божието слово е “ключът” към целия свят. Само то може да отключи духовния потенциал, дремещ във всеки индивид, само то може да ни помогне да развием скритите си възможности. Без Божието слово хората биха останали пленници на инстинкта и културното моделиране, фокусирани единствено върху качества, свързани с физическото оцеляване – алчност, себичност, измами, корупция и други подобни, които неизменно процъфтяват в отсъствие на Божественото ръководство.

За бахаите книгите, посланията и писмата на Бахаулла представляват обновеното Божие слово. Въпреки че те са в синхрон с предишни религиозни откровения и представляват “неизменната Божия Вяра, вечна в миналото, вечна в бъдещето”, Писанията на Бахаулла съдържат и свежи истини за Божията воля за съвременното човечество.