Новини

Как се разпространява Бахайската вяра

Бахаулла разяснява, че агресивното прокламиране на религията, наричано още проселитизъм, е неуместна практика в епоха на насърчаване на духовната зрялост у хората. Всеки човек носи отговорността да проучи истината сам за себе си и най-доброто, което бахаите могат да направят като принос към този процес, е да осигурят широк достъп до информацията за Вярата и да създадат възможности на проявяващите интерес да проучат Посланието на Бахаулла.

Три типа дейности, оказали се особено ефективни, са често срещани сред бахайските общности по цял свят. Бахайските уроци за деца, отворени за всеки желаещ, са фокусирани върху моралното развитие в контекста на бахайските учения за единство на човечеството и единната същност на световните религии. Срещите, посветени на молитва и медитация, осигуряват на участниците, независимо от религията, която изповядват, възможност да открият своята духовна същност и да започнат да практикуват духовните дадености, вътрешно присъщи на човешката душа. Учебните кръгове са малки групи от хора, посветени на изучаването на Писанията на Бахаулла. Освен другите си предимства трите гореописани дейности отразяват бахайското становище, че традиционното разделение на “вярващи” и “неверници” отразява изкривено разбиране на Божествената цел и се изправя като пречка пред човешкия прогрес. Дали един търсач на истината в крайна сметка ще стане бахай, е въпрос на лична съвест и решение, което трябва да бъде уважавано от останалите.

С цел да се направи Посланието на Бахаулла достъпно за хората навсякъде по света, съществува отдавнашна традиция, бахаи - по свое собствено желание - да се отделят от родните си места и да се преместят в друго населено място или страна. Тези “пионери”, както обичайно биват назовавани, се отличават силно от традиционните мисионери, защото от тях се очаква да работят по своята професия, сами да се издържат и да се интегрират в общностите, където са се преместили да живеят.

Широкият диапазон от бахайски инициативи, стремящи се да поддържат баланс между полагането на максимални усилия да се запознаят приятели и познати с ученията и програмите на Вярата, от една страна, и от друга страна, уважението към личния избор на индивида в област от толкова важно за живота значение като религията, включва издаването на литература и аудио-визуални материали, провеждането на публични срещи и неформални събирания в домовете. Тези домашни сбирки често биват наричани “срещи край камината” – термин, придобил популярност сред бахайските общности по света в началото на двадесети век.

nsagrowth_03_2.gif