Новини

Неизменната Божия вяра
illumination

Всички пророци, Неговите благословени, свети и избрани посланици са без изключение носители на Неговите имена и въплъщения на Неговите атрибути.
—  БАХАУЛЛА

illumination
37_religlogo.jpg

Когато бахаите твърдят, че религиите са едно, те нямат предвид, че различните религиозни вероизповедания и организации са едни и същи. Те вярват по-скоро, че има една религия и че всички Божии пратеници постепенно разкриват нейната същност. Заедно великите световни религии изразяват единен развиващ се Божествен план, “неизменната Божия вяра, вечна в миналото, вечна в бъдещето.”

Тази концепция отива отвъд идеята за “търпимост” спрямо другите религии или за някакъв синтез на религиозни идеи. Въпреки че бахаите уважават и почитат всички Основатели на великите световни религии и признават техния принос към развитието на човечеството, те разбират също така, че всички предходни религии намират своето пълно изражение с идването на Бахаулла.

Както се заявява в Бахайските писания, Бахайската вяра “поддържа безкомпромисно вечните истини” на предхождащите я религии, признавайки “твърдо и абсолютно Божествения произход на техните основатели...”. В същото време обаче Бахайската вяра трябва да “бъде приветствана като обещанието и коронната слава на изминалите епохи и векове, като сбъдването на всички Откровения” от миналото.

Бахаите от еврейски произход съответно почитат Мойсей за Неговото откровение на Десетте Божи заповеди и за приноса на юдаизма към общото разбиране на човечеството за важността на спазването на моралния закон. Те разглеждат Бахаулла като появяването на обещания “Господар на Небесните армии”, слязъл “с десет хиляди светии” както е обещал Исая, изпратен да поведе нациите към пътя, където “те ще претопят мечовете си в рала”.

Бахаите от будистки произход почитат Буда и ценят Неговите учения за необвързаността със земни неща, медитацията и мира, които силно са обогатили световната цивилизация. Но те разбират също така, че Бахаулла е Този, който въплъщава обещанието за идването на “Буда, наречен Майтрея, Будата на световното разбирателство”, който според будистките традиции ще донесе мир и просветление на цялото човечество.

Бахаите от индуистки произход с увереност признават приноса на индуизма към човешкото разбиране на Бог като всепроникващата Крайна реалност и духовната природа на човешката същност. Те възприемат Бахаулла като най-новата реинкарнация на Кришна, “Десетият Аватар” и “Най-великият Дух”, “Който, когато доброто загуби силата си”, се завръща “във всяка епоха”, за да “установи добродетелност”, както е обещано в Бхагавад Гита.

Бахаите от християнски произход възприемат ученията на Исус Христос за любовта, благотворителността и опрощението като безценни дарове от Бога за човеците, каквито са и примерът на Христовия живот и Неговата саможертва. Те разбират освен това, че Бахаулла въплъщава Христовото обещание, че Той ще се завърне отново “в славата на Отца”, събирайки всички хора заедно, “така че ще има едно стадо и един пастир”.

Бахаите от мюсюлмански произход разбират, че ученията на Пророка Мохамед за поощряване на образованието, подчинението на Божията воля и Божието единство са повлияли на развитието на човешкото общество по много дълбок начин. В Бахаулла те виждат сбъдването на обещанието в Корана за идването на “Божия ден” и на “Голямото известие”, когато “Бог” ще слезе, “затъмнен от облаци”.

Бахаите добре разбират, че духовното напътствие, съдържащо се в други религии, като джайнизма, сикхизма, зороастризма и местните религии на Африка, Северна и Южна Америка, и Азия по подобен начин са служили да образоват човечеството за неговия Създател и да напътстват хората как най-добре да организират своя живот.