Новини

Система за световно управление
illumination

Във всяка страна, където живеят някои от тези хора, те трябва да се отнасят към правителството на тази страна с лоялност, честност и искреност.
—  БАХАУЛЛА

illumination

ЗАД ПОВЕЧЕТО ДВИЖЕНИЯ, конфликти и институции през последните 100 години стои един ключов въпрос – как да се управлява човечеството и чрез какви средства най-голям брой хора могат да постигнат щастие и благоденствие.

В началото на двадесети век деспотизмът беше масово отхвърлен и Първата световна война изцяло срути неговите най-мощни поддръжници. Втората световна война приключи въпроса с фашизма и доведе до края на колониализма. Наскоро най-амбициозната от различните икономически и политически идеологии – комунистическата – беше напълно дискредитирана.

Началото на новото хилядолетие подхрани идеята, че някаква форма на демократично управление, която комбинира свободни избори, опазва свободата на словото и в същото време поддържа силно чувство на отговорност за общото благо би предложила най-добрият модел на управление.

Като идеал тази форма често бива наричана “демокрация”. Въпреки че тази система е очевидно по-добра от останалите системи, демокрацията, по начина, по който се практикува днес, преминава през свои собствени изпитания.

На Запад въпреки успехите, системата на многопартийност все повече разкрива своята ограниченост. В много страни корупцията, оклеветяването, негативните кампании, популизмът и ниският брой кандидати са довели до апатия на гласоподавателите в мащаб, който заплашва целостта на системата.

На Изток новите демократични експерименти са заплашени от множество проблеми, включително липса на опит в самоуправлението, етнически напрежения с вековна давност, разминаващи се културни очаквания и продължаващо неразбирателство за естеството на човешките права.

columns.jpg

По цял свят все по-голям брой хора са загубили вяра в своите водачи, станали са цинични към правителствените механизми и отхвърлят отговорностите на гражданското общество. Последвалото разочарование силно ограничава способността на човечеството да върви към колективен обществен напредък, да постигне благоденствие за всички и да осигури повсеместно щастие.

Алтернатива на тези тенденции може да бъде открита в опита на Световната бахайска общност. Следвайки принципите и ученията, изложени в Писанията на Бахаулла, бахаите са създали специфична система на световно самоуправление, която защитава едновременно личната свобода и прерогативите на общността като цяло, поддържайки забележителен баланс между индивидуалната инициатива и общото благо.

Използвайки уникалната комбинация от свободно избирани съвети и допълващата институция на назначените съветници, системата в доста отношения е много “по-демократична” от методите, посредством които действат повечето парламенти или други представителни институции. Поради своите специфични процедури и принципи тази система избягва процесите на манипулация, разкола на фракции и партизанщина, които са се превърнали в непристойни характеристики на другите системи на управление по цял свят.

Например изборният процес на всички нива (Бахайската система функционира на местно, регионално, национално и международно ниво) изключва всякаква форма на агресивна предизборна кампания или номинации. Тя предлага на всеки отделен избирател възможно най-широк избор на кандидати.

Процесът на вземане на решения, използван от всички институции на Бахайската общност, също е отличителен. Известен като “консултация”, този метод избягва противопоставянето, цели да изгради единомислие като приветства и насърчава свободното изразяване на мнения и се стреми да постигне консенсус, базирайки се на установени принципи.

illumination

Целта на справедливостта е появата на единство сред хората. Океанът на божествена мъдрост се надигна в това възвишено слово, докато книгите на света не могат да поберат неговия вътрешен смисъл.
—  БАХАУЛЛА

illumination

Административна система

Административната система на Бахайската вяра е изградена от официално установени структури, които съчетават ползата от ръководството на организирани институции и съвета на мъдри и опитни личности. Тя се състои, от една страна, от избрани съвети, действащи в световен, национален и местен мащаб. Техният членски състав се избира изцяло отдолу нагоре и тези институции са упълномощени чрез Бахайските свещени писания със законодателни, съдебни и изпълнителски функции.

От друга страна, тази система включва изтъкнати и посветени личности, назначени със специфичната цел за разпространение и защита на Бахайската вяра. Тези личности с висок ранг, назначавани и действащи под ръководството на Световният дом на справедливостта - управителното тяло на Вярата - съветват, стимулират и насърчават отделните бахаи и избрани институции, като в същото време осигуряват защитата на Вярата срещу разкол.

Като цяло тези институции формират “административния ред” на Бахайската вяра. Развита постепенно в рамките на последния век и половина, тази система е забележително явление – система на световно управление, основана на принципи, която не се обляга на прослойка от свещеници или друг тип духовни лица, служи както за развитието, така и за канализирането на способностите на индивида, без да накърнява правата на общността като цяло и която, преди всичко, е демонстрирала способност да изгражда една интегрирана световна общност, вдъхвайки целеустременост на може би най-разнообразната организирана общност от хора на планетата.

Няма съмнение, че като система за религиозна администрация тя няма себеподобна. Не съществува друга световна религия от миналото или настоящето, която да управлява делата си посредством всеобхватни свободни избори и отблизо да усеща нуждите на обикновените хора, като в същото време се основава на Свещените Писания и така осигурява неоспорим авторитет за едно устойчиво единство.

Освен функцията си като система на религиозна администрация, обаче, административният ред на Бахайската вяра представлява и отличителен модел за типа система за глобално управление, от който нашата нова епоха така болезнено се нуждае. Бахаите имат разбирането, че Бахайският административен ред не е нищо друго освен “хартата на бъдещата световна цивилизация”.

МЕСТНИЯТ ДУХОВЕН СЪВЕТ

Може би най-добрият начин да се разбере бахайската административна система е да се разгледа нейната основна единица – Местният духовен съвет. Избиран всяка година във всяка общност, където има девет или повече възрастни вярващи, Местният духовен съвет извършва много от функциите, които традиционно се асоциират със свещеническата класа, но и повече от това. Всъщност може да се каже, че процесите, които лежат в основата на функционирането на Местния духовен съвет, предлагат нов модел за демократично вземане на решения с гражданско участие на най-ниско ниво.

Понастоящем местните духовни съвети отговарят за широк диапазон от дейности, които представляват същността на живота в Бахайската общност. Сред тях са образованието на децата, съблюдаването на Бахайските свещени дни, молитвени срещи, учебни класове, дискусии, социални събития, брачни церемонии и погребални служби. Много местни духовни съвети имат също така изпълнителни и съдебни функции, занимават се с кореспонденция и финансови въпроси и ръководят приложението на Бахайските закони по проблеми като развода или спорове между членовете на общността.

Както с всички други избрани бахайски институции, местните духовни съвети функционират като едно тяло, взимайки всички решения като група, използвайки процеса на консултация и дискусия. Отделните членове на духовния съвет нямат специален авторитет, статус или власт извън рамките на институцията.

Обичайно обсегът на пълномощията на Местния духовен съвет се определя от общинските граници, установени от правителството. С други думи, всички бахаи, които живеят в рамките на дадено село, град или общински район попадат под юрисдикцията на Местния духовен съвет в даденото населено място.

Нека опишем процеса на избор на членовете на местните духовни съвети с някои подробности, понеже много от характеристиките на местните бахайски избори се отразяват огледално на регионално, национално и световно ниво.

Местният духовен съвет се избира всяка година с тайно гласуване. През април всички пълнолетни бахаи в общността се събират за избора. Тези, които не могат да присъстват лично, са насърчавани да гласуват по пощата. След молитва и размисъл, всеки пълнолетен вярващ избира девет личности, които според него най-добре въплъщават качествата и характеристиките, необходими, за да се управляват делата на общността.

Качествата, които тези личности трябва да притежават, са очертани ясно в Бахайските писания. Избирателите трябва да обмислят “имената на тези, които най-добре съчетават необходимите черти на безрезервна лоялност, отдаденост, интелигентност, призната способност и зрялост на опита”.

Сред най-интригуващите аспекти на този процес е липсата на изборна листа или на каквато и да е система на номинации. Всеки пълнолетен бахай в общността може да бъде избран в Местния духовен съвет.

За да бъдеш избран в Местния духовен съвет, не е необходимо да получиш мнозинство гласове – биват избрани деветте личности, получили най-висок брой гласове. Тъй като всеки пълнолетен бахай в общността би могъл да бъде избран, бахаите имат възможност да гласуват съгласно своята съвест с абсолютна свобода на избора. Няма друга система, в която отделната личност да има такава широка свобода в изборния процес.

Въпреки че системата противоречи на политическите договори, тя действа забележително ефективно на практика. Бахайските писания насърчават избора на личности с доказани способности, зрялост, опит и скромност, а не хора, които са просто самоуверени или пределно амбициозни, за да кандидатстват за служба. Всъщност фокусът на Бахайската изборна система дава възможност за избиране на личности, които се отличават с безкористност, интелектуални способности, морални ценности и мъдрост.

Местните духовни съвети са отговорни и за Празника на Деветнадесетия ден, който, както отбелязахме по-рано, е крайъгълният камък на дейностите в Бахайската общност и форум, където съветът може директно да чуе мненията на общността. Въпреки че Местният духовен съвет е упълномощен да взема крайните решения в общността, институцията на Празника на Деветнадесетия ден е важен компонент на демократичното местно самоуправление.

Съветниците и техните институции

Жизненоважно за функционирането на Бахайския административен ред е разбирането на ролята на съветващите институции. Може би е най-лесно да разберем как този корпус от опитни съветници функционира, като разгледаме тяхната роля на местно ниво. Първо е необходимо да опишем цялостната структура и ролята на съветващите институции в Бахайската вяра.

itc.jpg

Сградата на Международния учебен център

На най-високо ниво сред тези съветници са Ръцете на Божието дело. Тази титла е била давана на около петдесет личности в историята на Вярата; всички те са били назначавани от Бахаулла, Абдул Баха или Шоги Ефенди. През месец септември 2007 г. почина последният сред тези най-предани и всеотдайни служители на Вярата, Ръката на Божието Дело д-р Али-Мухаммад Варга. С неговата кончина завърши слушенето на една институция, чието завещание и наследство нямат аналог в религиозната история.

През 1968 г., след като определи, че повече Ръце на Божието Дело не могат да бъдат назначавани, Световният дом на справедливостта започна да назначава някои зрели и опитни личности като съветници, за да може те да продължат и в бъдеще жизненоважните функции на Ръцете на Божието дело.

Назначавани за срок от пет години, съветниците се разпределят или в един от петте Континентални борда на съветниците, или в Международния учебен център. Тези, които са в Континентален борд, служат в един от петте региона на света – Африка, двата Американски континента, Азия, Австралоазия или Европа. Международният учебен център, действащ в Бахайския световен център в Хайфа, Израел, ръководи работата на тези пет борда. Той се състои от девет съветника.

Континенталното тяло на съветниците назначава членове на друга помощна институция, наречена Спомагателно тяло. Понастоящем членове на тези спомагателни тела са около 990 бахаи и всеки от тях се назначава да отговаря за конкретен район в рамките на географския обсег на съответния Континентален борд. От своя страна членовете на Спомагателното тяло също назначават отделни личности да служат като техни асистенти.

Членовете на съветващите институции на всички нива представляват корпус от жени и мъже с най-разнообразен произход, които се стремят да вдъхновят и просветят бахаите относно прилагането на Бахайските учения в тяхното всекидневие и ги подпомагат да разгънат своя пълен потенциал. Те се стремят да подхранват със съвети общностите и институциите в процеса на техния растеж, работят за тяхното правилно функциониране, насърчават придобиването на знания и капацитет на всички нива, за да дадат сила на бахайските институции да станат като изцелителни фарове за цялото общество. Въпреки че тези слуги на Вярата не притежават власт да ръководят избраните институции, техният съвет играе основна роля в оформянето на институционалните планове и в развитието на бахайския обществен живот.

На местно ниво например членовете на Спомагателното тяло и техните асистенти работят отблизо с местните духовни съвети, предлагайки помощ, опит и насърчение. Опирайки се на опита си от работа с други общности и на собствената си зрялост като вярващи, членовете на Спомагателното тяло и техните асистенти помагат на съветите да се съсредоточат върху принципите на Бахайските писания, изказват идеи за стимулиране на интеграцията на общността и предлагат доказани методи за растеж.

Работейки по този начин заедно, двете институции – Местният духовен съвет и Спомагателното тяло – се стремят да създадат атмосфера на учение и дисциплинирано поведение, отличаваща се с търпение и толерантност към грешките. Те се опитват да изградят единство на мисълта и делото в среда, свободна от прекалена критичност, от злословие, от конфликти и напрежение, която същевременно приветства свободното изразяване на всеки вярващ.

Струва си да отбележим, че вярващите, избрани или назначени в бахайски институции, с много малки изключения, служат изцяло на доброволни начала без заплащане, давайки много часове на служба на своите общности.

Националният духовен съвет

На национално ниво животът на бахайската общност се ръководи от Национален духовен съвет. Както Местният духовен съвет това управително тяло на национално ниво се преизбира ежегодно, следвайки същите основни изборни процедури – не се разрешава номиниране на кандидатури, забранени са предизборните кампании, гласуването е тайно, поставя се акцент върху моралния характер и практическите умения и получилите най-много гласове биват избрани.

Изборният процес на национално ниво се отличава в едно отношение. Докато Местният духовен съвет се избира от всички вярващи на местната общност над 21 години, Националният духовен съвет се избира от делегати, които на свой ред биват избирани на районни събори. Всички пълнолетни бахаи имат правото да гласуват на районните събори. Така се постига много близка връзка между индивида и националното ръководно тяло.

Избирайки членове на Националния духовен съвет, делегатите могат да гласуват за всеки пълнолетен бахай, живеещ в тяхната страна – което още веднъж потвърждава свободата на избор, която е от фундаментално значение за Бахайската избирателна система.

Броят на националните духовни съвети расте съразмерно с растежа на Вярата. През 1954 г. например е имало едва 12 национални духовни съвета, докато през 2004 г. те вече са 183, почти във всяка страна.

Също както жените и мъжете, служещи в местните духовни съвети ръководят делата на Бахайската общност в даден район, националните духовни съвети са натоварени с ръководството на живота на бахайската общност в рамките на дадена страна. Техните дейности варират от грижите за отделните лилчности до инициирането на широкомащабни проекти за социално-икономическо развитие; от ръководство на взаимоотношенията със съответните правителства до координиране на дейности с други религиозни групи и неправителствени организации.

Също както местните духовни съвети, националните духовни съвети се възползват от мъдростта и опита на членовете на съветническите институции. Националните духовни съвети работят с членовете на Континенталните бордове на съветниците. Както членовете на Спомагателното тяло служат на местните духовни съвети, така и съветниците съветват, подпомагат и насърчават работата на националните съвети в консултация при вземането на решения. Сътрудничейки си в дух на разбирателство и обич, тези два клона на Бахайската администрация – назначените и избраните тела – работят съвместно за развитието и напредъка на Бахайската общност.

СВЕТОВЕН ДОМ НА СПРАВЕДЛИВОСТТА

Както беше отбелязано по-горе, ръководното тяло на Бахайската административна структура е Световният дом на справедливостта – международният управителен съвет на Бахайската вяра. Съставен от девет члена, Световният дом на справедливостта се преизбира на всеки пет години от всички членове на всички национални духовни съвети по света.

Изборните процеси за местни и национални духовни съвети си приличат – няма номинации, предизборните кампании са забранени и биват избирани девет души. Както при местните и националните избори от делегатите се очаква да избират само личности с признати способности и духовен капацитет.

Цялостният избирателен процес е силен израз на демократичните идеали. Въпреки че е международна институция, Световният дом на справедливостта е изненадващо близо до своите избиратели. Окончателният избор на Световен дом на справедливостта е само на три стъпки от местното ниво – всеки пълнолетен бахай има право да участва в избора на “районен” делегат; районните делегати на свой ред избират членовете на съответните национални духовни съвети, а членовете на всички национални духовни съвети по света избират Световния дом на справедливостта. Първият избор на Световния дом на справедливостта е бил проведен през 1963 г.

uhj-2008.jpg

Членовете на Световния дом на справедливостта, избрани от делегатите на X Международен бахайски събор, 2008 г.

Самият Бахаулла е постановил институцията на Световния дом на справедливостта и тя заема уникално място в бахайския административен ред. Бахаите вярват, че при вземането на решения Световният дом безпогрешно е воден от Божията воля.

Ученията на Бахаулла са основа на Бахайската вяра и практика. Световният дом обаче има право както да постановява закони по всички въпроси, които самият Бахаулла не е обяснил изрично, така и да отменя или променя своето законодателство при промяна на обстоятелствата. Това придава на бахайските закони елемент на гъвкавост. Ако например развитието на някоя бъдеща технология създаде морална дилема, която не е била известна по времето на Бахаулла, Световният дом на справедливостта ще определи как да се справим с такъв проблем. Бахаите вярват, че по този начин Бахайската вяра ще продължи да бъде божествено напътствана до момента, когато се появи новото Божие проявление – събитие, което според думите на Бахаулла няма да се случи преди изминаването на поне 1000 години.

Както членовете на националните и местните съвети, така и членовете на Световния дом на справедливостта не притежават сами по себе си власт или авторитет. За вдъхновена свише се приема институцията на Световния дом на справедливостта, а не индивидуалните й членове.