Новини

Общество на народите

Елементи на световно общество на народите

80-un-building.jpg

Световната Бахайска общност отдавна подкрепя Организацията на обединените нации – институция, която много бахаи виждат като необходимо предварително условие за световното общество на народите, към което призовава Бахаулла.

Според предсказанията на Бахаулла преди повече от 100 години Новият световен ред трябва да се основава на следните елементи, ако желаем установяването на траен световен мир:

  • Признати и сигурни граници за всички нации
  • Свобода на привдижването и мисълта за всички хора
  • Общо разоръжаване
  • Създаване на Световна федерация на нациите
  • Установяване на Световен трибунал за отсъждане на международни диспути
  • Създаване на международни военни части, способни да налагат мир чрез принципите на колективната сигурност
  • Ангажираност със защитата на културното многообразие

“В ЕДНО ТАКОВА СВЕТОВНО ОБЩЕСТВО...”
През тридесетте години на миналия век визията на Бахаулла за единна световна федерация беше обобщена от Шоги Ефенди в едно често цитирано писмо до бахаите от Западния свят:
 

"Единството на човешката раса, както го вижда Бахаулла, предполага създаването на световно общество на народите, в което всички нации, раси, вярвания и класи са тясно и трайно обединени и в което автономията на отделните държави членки и личната свобода и инициатива на индивида са решително и изцяло подсигурени. Тази федерация, доколкото можем да си я представим, трябва да се състои от световен законодателен орган, чиито членове, като довереници на цялото човечество, в крайна сметка ще контролират всички ресурси на съставните й нации и ще приема такива закони, каквито ще се изискват за регулиране на живота, задоволяване на нуждите и хармонизиране на взаимоотношенията между всички раси и народи.

Един световен изпълнителен орган, подкрепен от международни сили, ще изпълнява приетите решения и ще прилага законите, приети от този глобален законодателен орган и ще опазва органичното единство на цялата федеративна структура. Един световен трибунал ще отсъжда и ще произнася своите задължителни и окончателни решения по всеки спорен въпрос, който може да възникне между различните елементи, съставляващи тази универсална система.

Ще бъде произведен механизъм за световна комуникация, обхващащ цялата планета, освободен от национални препятствия и ограничения и функциониращ с чудна бързина и съвършена регулярност. Един световен метрополис ще функционира като нервния център на една световна цивилизация – като фокуса, в който обединените сили на живота ще се събират и от който ще се излъчват неговите енергизиращи влияния. Един световен език ще бъде или създаден или избран от съществуващите езици и ще бъде преподаван в училищата на всички нации от федерацията като допълнителен към майчиния им език. Световна азбука, световна литература, унифицирана и всеобща валутна система и система на мерки и теглилки ще опрости взаимодействието и разбирателството сред нациите и расите на човечеството.

В едно такова световно общество науката и религията, двете най-мощни сили в човешкия живот ще бъдат помирени, ще си сътрудничат и ще се развиват хармонично. Пресата в една такава система, въпреки че ще отразява пълния диапазон от разнообразни мнения и убеждения сред човечеството, ще престане да бъде коварно манипулирана от скрити интереси, били те публични или частни и ще бъде освободена от влиянието на противопоставящи се един на друг правителства и народи. Икономическите ресурси на света ще бъдат организирани, глобалните ресурси на суровини ще бъдат експлоатирани и цялостно оползотворявани, световните пазари ще бъдат координирани и развити, а разпределението на продуктите на земното кълбо ще бъде справедливо регулирано.

Националните съперничества, омрази и интриги ще изчезнат, расовата ненавист и предразсъдъци ще бъдат заменени от междурасова дружба, разбирателство и сътрудничество. Причините за религиозните борби ще бъдат трайно изкоренени, икономическите бариери и ограничения ще бъдат напълно отстранени и крещящите материални различия между класите ще бъдат изличени. Мизерията, от една страна, и безсрамното натрупване на собственост, от друга, ще изчезнат. Огромната енергия, разпилявана и похабявана във войни, били те икономически или политически, ще бъде посветена на цели, които ще разширят кръга от човешки изобретения и технически развития, което ще доведе до нарастване на продуктивността на човечеството, до изкореняване на болестите, до разширяване на научните проучвания, до повишаване на стандарта на физическо здраве, до изострянето и прецизирането на човешкия мозък, до експлоатирането на неизползвани и неподозирани ресурси на планетата, до удължаване на човешкия живот и до осъществяването на всяка друга цел, която може да стимулира интелектуалния, моралния и духовния живот на цялата човешка раса.

Една световна федерална система, управляваща цялата земя и упражняваща неоспорван авторитет над нейните невъобразимо големи ресурси, съчетаваща и въплъщаваща идеалите както на Изтока, така и на Запада, освободена от проклятието на войната и нейните злини и фокусирана върху експлоатацията на всички налични енергийни ресурси на повърхността на планетата, система, при която Силата ще бъде слуга на Справедливостта, чийто живот ще се поддържа от универсалното признание на един Бог и от нейната посветеност на едно общо Откровение – такава е целта, към която човечеството, подбудено от универсалните сили на живота, се придвижва."

Шоги Ефенди

“Световният ред на Бахаулла”