Новини

Земята е просто една страна

Бахаите разбират, че драматичните промени и трансформации в глобалното общество през последния век – промени, които все още не са завършили пълния си цикъл – са били вдъхновени от появата на нов Божи пратеник. Това е утринната светлина на едно Ново откровение, която осветява Божествения модел за бъдещото общество.

ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ГОДИНИ може би най-значимият феномен на международната сцена е процесът на глобализация – постепенното “смаляване” на света и все по-голямото смесване на неговите народи, култури и икономики.

В много книги, вестникарски материали и политически речи, процесите на глобализация са били и се анализират все повече и повече. Според някои хора глобализацията е положително развитие, а според други - отрицателно.

Тези, които защитават глобализацията, казват, че тя носи материален прогрес за стотици милиони по света, като премахва национални, икономически и културни бариери и помага да се ускори процесът на миротворчество.

Според противниците на глобализацията хаотичният начин, по който пазарният механизъм е избуял на глобално ниво, е отпушил една унищожителна вихрушка, която експлоатира работниците, прави бедните още по-бедни в полза на богатите, носи унищожение на околната среда и подвежда най-недоволните към терористични действия. Противниците казват, че страничните ефекти на глобализацията са също толкова ужасяващи, колкото са разпространението на СПИН, злоупотребата с наркотици и създаването на световна моно-култура, която унищожава местните традиции и задушава разнообразието.

Погледнато и от двата ъгъла, не е възможно да се пренебрегнат огромните социални, културни и политически промени, произтичащи от този процес. Младежите по цял свят изглежда че пият едни и същи безалкохолни напитки, носят един и същ стил дрехи и слушат една и съща музика. Бивши световни врагове сега участват в общи миротворчески операции. Новите модели на емиграция означават, че във всеки град и метрополис внезапно се появяват много повече лица и акценти.

За добро или лошо човешкото общество динамично се трансформира във всяко кътче на земното кълбо, а крайната тенденция е очевидна – ние ставаме свидетели на нещо драматично – възникването на нова цивилизация, глобална по своята природа.

73_earth3.jpg

Преди повече от сто години, Бахаулла определи тази нова реалност с Посланието: ”Земята е само една страна, а всички хора – нейни граждани.”

Критичният въпрос, стоящ пред човечеството днес, е какъв тип глобална цивилизация ще приеме? Дали тя ще бъде доминирана от тесногръд материализъм, в който най-висшите стремления на хората са модерните корпоративни търговски марки, докато милиарди хора живеят в ужасяваща бедност? Дали ще бъде свят, в който загубилите играта трябва да се откажат от своята култура, своите работни места и естествената красота на своята околна среда, така че други да могат да се развиват?

Или е възможно човечеството колективно да поеме контрола върху своята собствена съдба и да бъде сигурно, че най-доброто в човешката цивилизация няма да се загуби? Възможно ли е да създадем свят, в който материалното и научното развитие се управлява от етични и духовни принципи, които стимулират напредъка на хората по цял свят?

Бахаите вярват, че драматичните промени в глобалното човешко общество през последния век, които все още не са преминали пълния си цикъл, са били предизвикани от появяването на нов Божи пратеник, чиято мощ вдъхновява най-добрия модел за бъдещото общество. И че това е утринната светлина, която определя най-добрия модел за бъдещото общество.

С други думи религията е мотивираща сила в човешката история - и ще продължи да определя нейната посока и форма. Прогресивното откровение на Божията воля за човечеството чрез Неговите пратеници е било отговорно за нарастващата интеграция на човешкото общество и неговата напредваща цивилизация. Цикълът на човешкото единство последователно се е разширявал от племето до града-държава и до държавата-нация.

Днес процесът на интеграция взема връх в развитието на глобалната цивилизация. Всъщност погледната през призмата на откровението на Бахаулла, историята на двадесети век е постепенен процес на еволюция, силно болезнен на моменти, но водещ към нов модел на човешкото общество.

Колапсът на големите колониални империи от деветнадесети век, провалилите се експерименти на тоталитаризма, фашизма и комунизма и нарастващото отхвърляне на доскоро възхвалявани концепции като расово превъзходство, властта на мъжете и религиозното самодоволство, постепенно разчистват територия за промените, които трябва да се проявят.

Същевременно научните открития и новите социални прозрения от последния век са стимулирали редица прогресивни социални, икономически и културни трансформации, отваряйки дверите за едно възможно бъдеще, в което материалните нужди на всеки са задоволени.

През първите години на този нов век продължаващият процес на глобализация несъмнено ще продължи да разрушава традиционните бариери, поставени от овехтели и фалшиви представи за раса, класа или национално превъзходство. А научните и културните промени, обещаващи просперитет за всички, със сигурност ще продължат да се ускоряват.

Бахаулла предупреждава, че динамиката в смесването на народите по света в една раса и създаването на нова цивилизация ще носи белезите на катаклизъм. “Признаците на предстоящи конвулсии и хаос могат отсега да се забележат, доколкото преобладаващият ред изглежда трагично несъвършен.”, пише Той. “Скоро съществуващият сега ред ще бъде сгънат и друг ще бъде разстлан на негово място.”

С други думи негативните последствия от тази несекваща световна революция могат да бъдат оприличени на разрушаването на стара сграда като част от подготовката за изграждане на нова структура. Бахаите вярват обаче, че бъдещето на човечеството неизбежно ще бъде мирно и проспериращо – и че този ден може да бъде ускорен, ако започнем да живеем в съгласие с новите духовни закони и принципи, управляващи нашата епоха.

Тези принципи започват с осъзнаването на нашето фундаментално единство във всички сфери на живота, което изисква краха на всички предразсъдъци, основаващи се на раса, класа или националност и изисква пълна равнопоставеност между жените и мъжете. Те включват също предприемането на смислени действия за намаляване на крещящите разлики между бедност и богатство. С признанието, че всички световни религии са едно, религиозните страсти и нетолерантност завинаги ще бъдат уталожени.

На личностно ниво моделът на едно ново общество, очертан от Бахаулла, предполага най-високи морални стандарти. Хората ще бъдат ръководени във всички свои взаимодействия от принципите на благонадеждност, честност и вежливост. Безкористното служене на другите ще бъде нормата, а общият стремеж към съвършенство във всички неща ще придаде нов смисъл на идеята за личностно развитие. Повсеместното практикуване на целомъдрие и трезвеност ще подпомогне заличаването на много болести и човешко страдание.

На нивото на общността Бахаулла призовава към пренареждане на приоритетите, така че никой да не остане гладен, никое семейство да не се намери без подслон и никое дете да не бъде лишено от образование. Институциите на обществото, били те местни, регионални или национални, ще поставят справедливостта и общото добро пред всичко останало и широко разпространеното осъзнаване на духовната реалност на човечеството ще доведе до още по-високи степени на сътрудничество, образование и научни открития.

В глобален мащаб Бахаулла призовава за създаването на нови институции, способни да ръководят възникващата световна цивилизация. По-конкретно, Бахайските писания посочват, че светът ще се ръководи от един демократично избран законодателен орган, със световна съдебна институция и световен изпълнителен орган, подкрепен от международни сили, способни да изпълняват колективната воля на народите по света. Посветени на принципа на колективната сигурност, тези глобални институции ще работят заедно за премахване на войните и бедността, за насърчаване развитието на науката и технологиите в полза на цялото общество и за координиране на пазарите и търговията по начин, който насърчава всеобщото добруване.

Бахайските учения насърчават важността на местната автономия и съобразяване с мнението на ниските нива в йерархията. В Бахайския административен ред с неговите свободно избрани управителни съвети и назначени съветници на местно, регионално, национално и международно ниво ние разполагаме с модел за система на управление, която адресира проблемите в глобален мащаб, без да смазва местните гледни точки и инициативи. По подобен начин духовните и социалните принципи на Бахайските писания поддържат най-висок стандарт на човешките права.

На всички нива новите институции на глобалното общество, както ги предвижда Бахаулла, ще си поставят като основна цел справедливостта. “Най-обичаната сред всички добродетели от Мене е Справедливостта”, пише Бахаулла. Бахаите работят за създаването на свят, в който ръководителите на човешкото общество ще направят всичко възможно всеки да получи справедливо и честно отношение, да задоволи основните нужди от храна, подслон както и човешко достойнство, а нарушителите на закона да получат бързо и справедливо наказание. Широкото разпространение на бахайските принципи на консултация и изборни процедури ще издигне един нов тип морален водач в обществения живот, който поставя добруването на цялата общност пред интересите на която и да е партия, идеология, етническа група или корпорация – и най-вече пред своите лични интереси.

Бахаите вярват, че приемането на всички тези идеи и тяхното реализиране на практика от народите по света е неизбежно и ще доведе до Обещания от всички религии ден. Той е еднозначен с видението на Пророк Исая в Библията, за времето, когато нациите ще ”претопят мечовете си в рала и копията си в градински сечива... и няма повече да се учат на война.” За това са се молили християните през вековете, когато са произнасяли молитвата “Отче наш”, свидетелствайки за пришествието на Божието царство: “Да бъде волята Ти както на небето, така и на земята.” Това ще бъде сбъдването на обещаното в Корана, че светлината на Божията справедливост един ден ще изгрее над цялата земя и “ти не ще видиш в нея празнини или надигащи се хълмове.”

Разбира се много хора и групи сред обществото в нашето съвремие проповядват подобни принципи и идеи. Както беше отбелязано по-рано, социалните учения на Бахаулла в много отношения са станали синонимни на съвременното определение за прогресивно общество. А възникването на глобални институции като Организацията на обединените нации предлага на човечеството начална точка за типа глобална координация, необходима в тази нова епоха.

Ако има някаква поука от провалилите се експерименти на изминалия век, то това е поуката, че опитите да се постигне по-голяма координация трябва да бъдат подкрепени от морални принципи и духовни идеали. Без дълбоко разбиране и признание на духовната реалност на човечеството, което е истинската основа на човешката природа, пътят напред неизбежно ще бъде осеян с трудности. Развитието на обществото е било внимателно ръководено от великите религиозни учители на миналото. Моралният кодекс на Десетте Божии заповеди и Златното правило – и двете от които намират своето изражение в почти всяка религиозна традиция – са пример за такива религиозни учения и служат както за ръководство по етика, така и като призив към духовни постижения. Те са проникнали в човешкото съзнание и са реформирали културите навсякъде по света. Дори за невярващите ценността на такива учения е очевидна.

Духовният свят е източник на тези човешки качества, които пораждат единство и хармония, които водят до проникновение и разбиране и които правят възможни общите начинания в духа на сътрудничеството. Сред тези качества са любовта, смелостта, идеализма, самопожертвувателността и смирението. Духовни по своята същност, тези качества формират невидимите и в същото време жизненоважни основи на човешкото общество.

В миналото духовните учения са се занимавали предимно с действията на индивида – или с хармонията на сравнително малки групи от хора. Моралната загриженост също е била съсредоточена най-вече върху индивидуалното поведение – “Не кради”, “Не лъжи”, “Обичай ближния си”.

В съвремеността нашето разбиране за духовността трябва да обхване не само личния и групов живот, но и колективния напредък на човечеството като цяло. Това е част от обещаното в свещените текстове на всички световни религии. Всъщност тъкмо защото човешката раса най-после е навлязла във възрастта на своята зрялост, е възможно да се сбъднат вековни пророчества, предсказващи епоха на мир и справедливост.

Сърцевината на Посланието на Бахаулла е Неговият призив към единство, отправен към цялото човечество: “Нека виждането ви за света бъде глобално, а не ограничено до самите вас.” Век след Неговата раздяла с този свят, призивът е започнал да приема осезаема форма в една общност, която се е установила във всяко кътче на земното кълбо, общност, която за разлика от всяко друго сравнимо с нея движение, е устояла на неизменния импулс към разпадане на секти и подгрупи, общност, която съзнателно създава един нов модел на глобална цивилизация.

Възникването на Бахайската общност предлага убедително доказателство, че човечеството в цялото свое разнообразие може да се научи да живее и работи като един народ в своята планетарна родина. Тя представлява също така убедителен аргумент в полза на едно задълбочено и безпристрастно проучване на твърденията на изключителната фигура, чийто дух я е създал и продължава да я поддържа.