Новини

Развитие и напредък на обществото чрез социална дейност

"Подобряването на света може да бъде постигнато чрез чисти и добри дела, чрез похвално и благо­пристойно поведение."

Стремеж към съвършенство

Интелектуално:
Постигане на знания и практически умения; на способ­ности за задълбоче­но мислене и анализиране

Духовно и морално:
Развиване на качества като правдивост, обич, щедрост, честност, скромност и справедливост

Програмата за разгръщане на духовните възможности на юно­шите помага на подрастващите да разберат, че подобряването на света може да се постигне само чрез чисти и добри дела и чрез поведение, което е похвално и благопристойно. Тя ги въвежда в процес на едновременно трансфор­миране на личността (пове­дението) и на обществото (нашите дела). Но интелектуалното и духов­ното израстване на личността и транс­фор­мирането на обществото могат да настъпят единствено чрез осъзнато усилие и е  много важно младите хора да разберат значимостта на тези процеси за личния живот на всеки от тях.

Ето защо програмата цели да помогне на юношите да поемат отговорността за своето духовно и интелектуално развитие, да си поставят цел в живота, да могат да проявяват силна воля, да вземат самостоятелно добри решения, когато трябва да правят избори и да се включват в значими и полезни социални дейности в служба на обществото и света около тях.

Поради това Програмата се стреми:

  • да развие способността им да разпознават и разбират нрав­ствените принципи, които да могат да използват, когато правят своите избори и да могат да преценя­ват моралните послед­ствия от думите и делата си; 
  • да им помогне да осъзнаят, че могат самостоятелно да насочват усилията и енергията си към укрепването на своя характер и към служенето на обществото.

Програмата за разгръщане на духовните възможности на юношите с много въображение и творчество ги приканва да се включат в най-различни дейности, които ангажират уменията им и моделират способ­ността им да служат на хората, така че да допринасят за преобразяването на техните квартали и общности. Освен това им дава възможност да общуват с по-големи, но близки до тяхната възраст младежи.

Юношите са млади хора на възраст от 12 до 15 години.

Те са специална група със специални нужди, тъй като се намират по средата между детството и младежката възраст, когато в тях настъпват много промени.

Периодът между 12- и 15- годишна възраст е специално време в живота на човека, защото тогава той или тя оставя детството зад гърба си и преминава през дълбоки и внезапни промени. Те не са просто физически, а в основата си са по-скоро емоционални, интелектуални и поведенчески.

Тези промени не настъпват изолирано. Обкръжението, културата, начина на отглеждане и възпитание, както и вида на взаимоотношенията и контактите допринасят за естеството и насоката на тези промени, като влияят върху начина на мислене, действие и  поведение на човека. Но в тази възраст юношите започват често да подлагат под съмнение  света около себе си и се опитват да намерят сами отговори, тъй като вече осъзнават множеството социални проб­ле­ми, от които обществото страда.

Освен това, едно от най-силните им желания е да участват в група от техни връстници и заедно да откриват и разбират истини и проблеми, да се учат и да служат. А програмата и създаването на юношеска група удовлетворяват тази тяхна основателна необходимост.

Духовни възможности на юношите

Под духовни възможности се има предвид всемирните нравствени идеи, залегнали във всички религии и традиции по света днес, като правдивост, честност, единство, справедливост, сътрудничество и взаимопомощ, служба на обществото, стремеж към съвършен­ство, уповаване на божественото напътствие и подкрепа и др.

Как действа програмата

Програмата се използва за групи от по 10-15 юноши, организирани от обучен младеж, които заедно участват в различни дейности:

  • изучават материали, които пораждат дискусии и допри­насят за развиване на техните умения да се изразяват, да изслушват другите и да мислят самостоятелно,
  • занимават се с изкуства, играят различни спортни игри
  • планират, организират и про­веж­дат проекти със социална насоченост.

Основаната цел на ГРУПАТА е да служи като среда, където участниците да си помагат взаимно, да се подкрепят и заедно да развиват такова духовно възприятие и разбиране, начин на мислене и поведение, с които да се отличават през целия си живот. Обикновено срещите на групата се провеждат веднъж седмично. Участ­ниците се събират и допълнително, за да изпълняват своите социални проекти и за други дейности.

Аниматор

Всяка група има нужда от по-възрастен участник, наричан „аниматор“, който да бъде истински приятел на юношите и същевременно да е техен ментор, за да им помага да развиват своите възможности, да ги напътва в тяхното израстване и осъзнаване, че могат да се защитят и опазят от отрицателното въздействие на обществото около тях.

Нека всяко утро бъде по-добро от предната нощ и всяка сутрин — по-богата от вчерашния ден.”